Сфери на дейност

Сфери на дейност

Осъществявам процесуално представителство пред съдилищата в страната по ГРАЖДАНСКИ И ТЪРГОВСКИ ДЕЛА. Поемам дела за защита на собственост, неизпълнение на договори, обезщетения за вреди, събиране на вземания, неравноправни клаузи в договори с потребители, делба и имуществени въпроси след наследяване или развод. Водя изпълнителни дела за кредитори, но и защитавам длъжници от действия на ЧСИ.

Консултирам по СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ. Правя проучване на собствеността и наличие на тежести – ипотеки, възбрани, искови молби, права на трети лица. Имам значителен опит с продажби от строители, както и с публични продани на ЧСИ и синдици. Защитавам клиенти в преговори по повод предварителен договор. Подготвям нотариални сделки – покупко-продажба, суперфиция, дарение, делба и всякакви други актове, касаещи вещни права.

За търговците и предприемачите предлагам комплексни правни услуги. Работя по регистриране на ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА – ООД, ЕООД, АД, на сдружения и обединения. Подготвям фирмени промени и ликвидация. За онлайн бизнесите изготвям общи условия и политика за поверителност. Консултирам по търговски сделки и преговори. Защитавам бизнеса при обжалване на административни актове – наказателни постановления и др.